SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Mot bakgrund av lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 2 § LSO), där verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad har det yttersta ansvaret för sitt brandskydd, är det skäligt att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete/en brandskyddsansvarig.

Systematiskt Brandskyddsarbete
SBA

Mål med kursen
Deltagaren ska efter utbildningen ha kompetens och förmåga att på
egen hand upprätta och driftsätta det Systematiska Brandskyddsarbetet som arbetsplatsen kräver. Det innebär att deltagaren själv ska kunna identifiera risker i verksamheten och söka information kring hur risken kan elimineras eller reduceras. Dvs finna och tillämpa de lagar, regler och föreskrifter som finns i praktiken.

Deltagaren ska kunna tillsätta en organisation för driften av SBA samt organisationen kring nödlägesrutinen.

Förberedelser
Detta är en lärande utbildning, inte en prövande utbildning – vilket innebär att kursen bygger på ett aktivt deltagande där vi tillsammans bidrar till ett öppet klimat med högt i tak. Enklare förstudier kommer att skickas ut innan kursstart.

Utbildningen sker hos Er där vi kommer att närvara med en eller fler pedagoger
med erfarenhet från räddningstjänsten.

Innehåll
-Förstudier
SBA och brandskyddsdokumentation innehållande förslag på:
- Riksinventering
- Checklista över organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärder
- Ansvarsfördelning/gränsdragningslista
- Intern ansvarsfördelning
- Skyddsåtgärder i form av organisationens förmåga att hantera tillbud      genom kunskap, utbildning och regler
-Handlingsplan
- System för egenkontroller
- System för åtgärdshantering
- Revidering och kvalitetssäkring av eget SBA eftersom verksamheter     förändras över tid
- Generella råd mm

Efter avslutad kurs bedrivs kontinuerligt uppföljning för att ert SBA ska vara av god kvalitet. Möjlighet finns till fortsatt regelbundna träffar med en av våra pedagoger, för att tillsammans se över det systematiska arbetet.

Utbildningar för en tryggare verksamhet